T-shirt
Vạn Hạnh Kẻ Đi Qua Cầu Lịch Sử"Để giúp cho tăng ni và phật tử tiếp thu được một Thiền lực vô úy, Thượng tọa Thích Tịnh Từ, Viện chủ Tu viện Kim Sơn đã tổ chức khóa tu học một tháng, từ 1 tháng 7 đến 30 tháng 7 năm 190 và t...