T-shirt
Vẽ Vật Thực - Tĩnh Vật (Cho Người Mới Bắt Đầu)Tranh tĩnh vật là dòng tranh vẽ về các đồ vật nói chung. Những đồ vật này được xếp sắp với một trật tự cố định trong tranh. Ta hiểu nó không di chuyển theo các chiều. Tranh tĩn...
T-shirt
Vẽ Vật Thực - Chân Dung Màu Sắc (Cho Người Mới Bắt Đầu)Vẽ Vật Thực - Chân Dung Màu Sắc (Cho Người Mới Bắt Đầu) là cuốn sách hướng dẫn vẽ vật thực màu sắc chân dung. Vẽ vật thực chân dung màu sắc có ý nghĩa lớn đối với ngườ...
T-shirt
Vẽ Vật Thực - Phong Cảnh Sơn Dầu (Cho Người Mới Bắt Đầu)Vẽ Vật Thực - Phong Cảnh Sơn Dầu (Cho Người Mới Bắt Đầu) là cuốn sách hướng dẫn vẽ vật thực màu sắc với chủ đề phong cảnh, là bức tranh được cấu thành từ nguyên tố bầ...